Érvényes: 2020 február 9. -től

Áttekintés

Dörgő Dániel (a továbbiakban: Adatkezelő) a https://dorgodaniel.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Bármely Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon.

I. SZAKASZ Alapelvek, fogalmak, meghatározások

1.) A https://dorgodaniel.hu honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve egyéb tevékenység kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2.) A Szabályzat időbeli hatályát a ezen oldal elején lévő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabályzatot tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

3.) Fogalmak, meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azo-nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

a.) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különö-sen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A jelen szabályzat szerinti adatkezelő

A jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltatóként

II. SZAKASZ Az https://dorgodaniel.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1.) A https://dorgodaniel.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

2.) A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3.) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Ezzel kapcsolatos további információ itt magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

4.) A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák haszná-latával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://dorgodaniel.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.
Ezzel kapcsolatos további információ itt magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

5.) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az „Kapcsolat” link segítségével kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

III. SZAKASZ Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtik, és a következő szolgáltatásokat használják:

Az ebben a részben szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a tulajdonos számára, hogy figyelemmel kísérje és elemezze a webes forgalmat, és felhasználható a felhasználó viselkedésének nyomon követésére.

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics egy webes elemzési szolgáltatás, amelyet a Google Inc. („Google”) nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat felhasználja a webhely használatának nyomon követésére és vizsgálatára, a tevékenységeiről szóló jelentések készítésére és megosztására más Google-szolgáltatásokkal.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield résztvevő.

WordPress Stats (Automattic Inc.)

A WordPress Stats az Automattic Inc. által nyújtott analitikai szolgáltatás.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

Kapcsolat űrlap (ez a weboldal)

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével az Adataival a Felhasználó felhatalmazza ezt a webhelyet, hogy ezeket az adatokat használja az információ kérésére, az idézetekre vagy bármilyen más, a nyomtatvány fejlécében feltüntetett kérésre.

Az összegyűjtött személyes adatok: e-mail cím, keresztnév és vezetéknév, telefonszám, cégnév, tárgy, üzenet.

Levelezőlista vagy hírlevél (ez a weboldal)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre való bejelentkezéskor a Felhasználó e-mail címe hozzáadódik azoknak a névjegyzékéhez, akik e-mailben kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket kaphatnak. Az e-mail címét is hozzá lehet adni ehhez a listához a webhelyre való bejelentkezés vagy a vásárlás után.

Az összegyűjtött személyes adatok: e-mail cím, keresztnév és vezetéknév.

A tartalmi megjegyzések szolgáltatásai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megjegyzéseket tegyenek közzé a honlap tartalmával kapcsolatban. A Tulajdonos által választott beállításoktól függően a felhasználók névtelen megjegyzéseket is hagyhatnak. Ha a Felhasználó által megadott személyes adatok között van egy e-mail cím, akkor az ugyanazon tartalmú megjegyzésekkel kapcsolatos értesítések küldésére használható. A felhasználók felelősek a saját megjegyzéseik tartalmáért.Ha harmadik felek által biztosított tartalom-kommentálási szolgáltatás telepítve van, akkor még akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokról az oldalakról, ahol a megjegyzésszolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják a tartalmi kommentálási szolgáltatást .

Közvetlen komment rendszer (ez a webhely)

Ez a honlap saját belső tartalommegjegyzési rendszerrel rendelkezik.

Az összegyűjtött személyes adatok: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév és weboldal.

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat közvetlenül a webhely oldalain tekinthesse meg, és kölcsönhatásba léphessen velük. Ez a fajta szolgáltatás továbbra is webes forgalmi adatokat gyűjthet azokról az oldalakról, ahol a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják azt.

Google Fonts (Google Inc.)

A Google Fonts egy Google Inc. által nyújtott betűkép megjelenítő szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Webhely a tartalmát az oldalain is beépítse.

Az összegyűjtött személyes adatok: Használati adatok és különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi politikájában meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Google Maps widget (Google Inc.)

A Google Térkép a Google Inc. által nyújtott térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ez a weboldal az ilyen jellegű tartalmakat beépítse az oldalain.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram az Instagram, Inc. által nyújtott képmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ez a weboldal az ilyen jellegű tartalmakat az oldalain is beépítse.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

YouTube video widget (Google Inc.)

A YouTube a Google Inc. által biztosított videotartalom-megjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a webhely az ilyen jellegű tartalmakat az oldalain is beépítse.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

A Font Awesome egy betűtípus-megjelenítési szolgáltatás, amelyet a Fonticons Inc. nyújt, amely lehetővé teszi, hogy ez a weboldal az ilyen jellegű tartalmakat az oldalain is beépítse.

Személyes adatok összegyűjtése: Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

Gravatar (Automattic Inc.)

A Gravatar az Automattic Inc. által nyújtott képmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy ez a weboldal az ilyen jellegű tartalmakat beépítse oldalaiba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Gravatar-képeket kommentálási formanyomtatványokhoz használnak, a kommenter e-mail címe vagy annak részei elküldhetők a Gravatar-nak – még akkor is, ha a kommenter nem jelentkezett be erre a szolgáltatásra.

Az összegyűjtött személyes adatok: e-mail cím és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

Ez a fajta szolgáltatás célja, hogy tárolja az adatokat és fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely futtatását és terjesztését, valamint kész infrastruktúrát biztosítanak a webhely egyes jellemzőinek vagy részeinek futtatásához. Ezen szolgáltatások némelyike földrajzilag elosztott szervereken keresztül működik, ami megnehezíti a személyes adatok tárolásának helyét.

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.)

A DigitalOcean a DigitalOcean Inc. által nyújtott tárhelyszolgáltatás.

Az összegyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a szociális hálózatokkal vagy más külső platformokkal való interakciót közvetlenül a honlapok oldalain. Az ezen a weboldalon keresztül nyert interakció és információ mindig a felhasználó adatvédelmi beállításainak függvénye. azon oldalak adatai, ahol a szolgáltatás telepítve van, még akkor is, ha a felhasználók nem használják.

Facebook Like gomb és a szociális widgetek (Facebook, Inc.)

A Facebook Like gomb és a szociális widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Facebook, Inc. által biztosított Facebook közösségi hálózattal való interakciót.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

LinkedIn gomb és szociális widgetek (LinkedIn Corporation)

A LinkedIn gomb és a szociális widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a LinkedIn Corporation által a LinkedIn szociális hálózattal való kölcsönhatást.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Pinterest “Pin it” gomb és a szociális widgetek (Pinterest)

A Pinterest „Pin it” gombja és a szociális widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Pinterest Inc. által biztosított Pinterest platform kölcsönhatását

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

Tumblr megosztási gomb és szociális widgetek (Tumblr Inc.)

A Tumblr megosztási gomb és a szociális widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Tumblr Inc. által biztosított Tumblr szociális hálózat kölcsönhatását.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

Twitter Tweet gomb és szociális widgetek (Twitter, Inc.)

A Twitter Tweet gomb és a szociális widgetek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a Twitter, Inc. által nyújtott Twitteres szociális hálózat kölcsönhatását

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

A regisztrálással vagy hitelesítéssel a Felhasználók lehetővé teszik, hogy a Webhely azonosítsa őket, és hozzáférést kapjon a dedikált szolgáltatásokhoz. Ebben az esetben a webhely regisztrálási vagy azonosítási célokra hozzáférhet bizonyos adatokhoz, amelyeket a harmadik fél által tárolt szolgáltatások tárolnak.

Google OAuth (Google Inc.)

A Google OAuth a Google Inc. által nyújtott regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás, és csatlakozik a Google hálózathoz.

Az összegyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Ez a fajta szolgáltatás elemzi a webhely forgalmát, amely potenciálisan tartalmazhatja a Felhasználók személyes adatait, azzal a céllal, hogy kiszűrje azt a forgalmi részekből, üzenetekből és tartalmakból, amelyek SPAM-ként ismerhetők fel.

Akismet (Automattic Inc.)

Az Akismet egy SPAM védelmi szolgáltatás, amelyet az Automattic Inc. nyújt.

Az összegyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok– Privacy Policy.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

A Google reCAPTCHA a Google Inc. által nyújtott SPAM-védelmi szolgáltatás

A reCAPTCHA használata a Google hatálya alá tartozó privacy policy és terms of use.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Ez a fajta szolgáltatás segít a tulajdonosnak, hogy központosított módon kezelje a webhelyen szükséges címkéket vagy szkripteket. Ez a felhasználók adatainak ezen szolgáltatásokon keresztül történő áramlását eredményezi, ami potenciálisan ezen adatok megőrzéséhez vezethet.

Google Tag Manager (Google LLC)

A Google Címkekezelő a Google LLC által biztosított címkekezelési szolgáltatás.

Az összegyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy. Privacy Shield résztvevő.

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ez a Weboldal terjessze tartalmukat a különböző országokban található szervereken, és optimalizálja teljesítményüket. Melyik személyes adatok feldolgozása függ a szolgáltatások jellemzőitől és módjától. Feladatuk a webhely és a felhasználó böngésző közötti kommunikáció szűrése. A rendszer széles körű elterjedése figyelembevételével nehéz meghatározni azokat a helyeket, amelyekre a személyes információ felhasználót tartalmazó tartalom átkerül.

Cloudflare (Cloudflare)

A Cloudflare a Cloudflare Inc. által nyújtott forgalmi optimalizálási és forgalmazási szolgáltatás. A Cloudflare integrált módja azt jelenti, hogy a webhelyen keresztül kiszűr minden forgalmat, azaz a webhely és a felhasználó böngésző közötti kommunikációt, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a webhely elemző adatai összegyűjtött.

Az összegyűjtött személyes adatok: a cookie-k és a különböző adattípusok a szolgáltatás adatvédelmi politikájában meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Privacy Policy.

A tulajdonos az EU-n belül gyűjtött személyes adatokat harmadik országokba (azaz minden olyan országba, amely nem része az EU-nak) csak meghatározott jogalap alapján adhat át. Bármely ilyen adatátvitel az alábbiakban leírt jogalapok egyikén alapul. A felhasználók megkérdezhetik a Tulajdonost, hogy megtudják, melyik jogalapot alkalmazzák az adott szolgáltatásra.

Adatátvitel az EU-ból és / vagy Svájcból az Egyesült Államokba az adatvédelmi pajzs (ez a weboldal) alapján

Ha ez a jogalap, az EU-ból vagy Svájcból az Egyesült Államokba történő személyes adatok továbbítása az EU – USA és Svájc-USA adatvédelmi pajzsának megfelelően történik. az adatvédelmi pajzs keretrendszerét, és ezáltal garantálja az ilyen átadott adatok megfelelő szintű védelmét. Valamennyi szolgáltatás megtalálható a jelen dokumentum megfelelő részében, és azokat, amelyek megfelelnek az Adatvédelmi Pajzsnak, az adatvédelmi irányelveik ellenőrzésével és esetleg az Adatvédelmi pajzs betartásának ellenőrzésével is kijelölhetik a hivatalos adatvédelmi listán. A Privacy Shield kifejezetten garantálja a felhasználók jogait, amelyek az USA Kereskedelmi Minisztériuma által üzemeltetett weboldalon megtalálhatók a legfrissebb formában. Személyes adatok az EU-ból vagy Svájcból az Egyesült Államokba kerülhetnek olyan szolgáltatásokra, amelyek nem vagy nem az Adatvédelmi pajzs része, csak más érvényes jogalapok alapján. A felhasználók kérhetik a tulajdonostól, hogy megismerje az ilyen jogi okokat.

Személyes adatok összegyűjtése: különböző típusú adatok.

Mik azok a cookie-k ( sütik )?

A cookie-k a böngészőben telepített kód részeiből állnak, amelyek segítik a Tulajdonost a Szolgáltatás nyújtásában a leírt céloknak megfelelően. A cookie-k telepítésének néhány célja megkövetelheti a Felhasználó hozzájárulását is.

Ha a cookie-k telepítése beleegyezésen alapul, az ilyen beleegyezés bármikor szabadon visszavonható az ebben a dokumentumban megadott utasításoknak megfelelően.

Cookie-k ( sütik ) részletes listája

[render_cookies_list]

A cookie-k telepítésének engedélyezése vagy visszavonása

A jelen dokumentumban leírtakon kívül a Felhasználó a cookie-k preferenciáit közvetlenül saját böngészőjében kezelheti, és megakadályozhatja – például – harmadik felek számára a cookie-k telepítését.
A böngészőbeállítások révén lehetőség van a korábban telepített cookie-k törlésére is, beleértve azokat a cookie-kat is, amelyek elmentették a cookie-k telepítésének első engedélyét ezen a weboldalon.
A felhasználók például a leggyakrabban használt böngészőkben találhatnak információkat a cookie-k kezeléséről a következő címeken: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari és Microsoft Internet Explorer.

A harmadik felek által telepített cookie-k tekintetében a Felhasználók kezelhetik preferenciáikat és visszavonhatják beleegyezésüket a kapcsolódó kizárási hivatkozásra kattintva (ha van ilyen), a harmadik fél adatvédelmi szabályzatában megadott eszközökkel, vagy a harmadik féllel való kapcsolatfelvételsel .

A fentiek ellenére a Tulajdonos tájékoztatja, hogy a Felhasználók követhetik az EDAA (EU), által adott későbbi kapcsolatokra vonatkozó utasításokat. Az ilyen kezdeményezések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a hirdetési eszközök többsége számára kiválaszthassák nyomkövetési preferenciáikat. A tulajdonos ezért azt javasolja, hogy a felhasználók a jelen dokumentumban megadott információkon kívül használják fel ezeket a forrásokat.

IV. SZAKASZ Adatokhoz való hozzáférés

1.) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

2.) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

3.) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben

a.) az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,

b.) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

c.) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tar-talmazó iratok továbbítását kéri.

V. SZAKASZ Adatbiztonsági intézkedések

1.) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

2.) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

VI. SZAKASZ Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A. A tájékoztatás kéréséhez való jog

1.) Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

a.) milyen személyes adatait,
b.) milyen jogalapon,
c.) milyen adatkezelési cél miatt,
d.) milyen forrásból,
e.) mennyi ideig kezeli,
f.) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biz-tosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

2.) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhető-ségre küldött levélben teljesíti.

B. A helyesbítéshez való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

2. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

C. A törléshez való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

2. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

D. A zároláshoz való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.

2. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

E. A tiltakozáshoz való jog

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

2. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső sza-bályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

VII. SZAKASZ Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

  • Telefon: +36 1 391 1400

  • Web: naih.hu

VIII. SZAKASZ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek )

IX. SZAKASZ Kapcsolati űrlap adatkezeléssel kapcsolatos jogokhoz

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítéséhez kérjük kizárólag az alábbi űrlapot használja.

[ultimate_gdpr_myaccount]