Érvényes: 2020 február 9. -től

Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásainkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

DEFINÍCIÓK

ÁSZF: A – Dörgő Dániel Photography és a Megrendelő által kötött valamennyi szerződés részét képező, jelen általános szerződési feltételek, melyek hatályos változata a – Dörgő Dániel Photography mindenkori honlapján – https://dorgodaniel.hu – elérhető. A megrendelő által aláírt ÁSZF és a honlapon található ÁSZF közötti különbségek esetén a megrendelő által aláírt ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Felek: A – Dörgő Dániel Photography és a Megrendelő együttesen.

– Dörgő Dániel Photography honlapja: A – Dörgő Dániel Photography által üzemeltetett elektronikus felület, amely a termékek és a – Dörgő Dániel Photography szerződéses feltételeinek megismerhetőségére, a – Dörgő Dániel Photography-val kapcsolatos információk és a mindenkori termékkatalógus megjelenítésére, a – Dörgő Dániel Photography által felhatalmazott ügyfelek részére ügyletkötések lebonyolítására szolgál.

Megrendelő: A – Dörgő Dániel Photography-al a termékkel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt létesítő természetes vagy jogi személy.

Szellemi tulajdon: A szerződés tárgyát képező termékre vonatkozó valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, védjegy, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog.

Megállapodás: A projektre vonatkozó javaslatot, a feltételeket és egyéb csatolt dokumentumokat jelenti.

Projekt: A Megrendelő azonosított hatáskörét és célját jelenti a munkatermék használatával kapcsolatban a projektjavaslatban leírtak szerint.

Szolgáltatások: Az összes szolgáltatást és munkaterméket jelentik a szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott módon és egyéb módon a projektjavaslatban foglaltak szerint.

Végső teljesítések: A teljesítendő munka szakaszok végső változatát jelentik a melyeket a Tervező által biztosítottak és az Ügyfél által elfogadottak.

Teljesítendő munka szakaszok: A következőkben meghatározott szolgáltatásokat és munkaterméket jelentik. A szolgáltató által az Ügyfélnek átadandó projektjavaslatban foglaltak.

Megrendelői tartalom: Minden anyagot, írást, képet, kreatív tartalmat vagy más tartalmat jelent, mely az Ügyfél által biztosított és szükségesek az előkészítéshez vagy a teljesítendő munka szakaszok létrehozásához.

Design eszközök: az összes kifejlesztett és / vagy használt tervezési eszközt jelentik melyeket a szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során használ, beleértve a már meglévő szolgáltatásokat és újonnan kifejlesztett szoftvereket, a forráskódot, a weboldalba integrálható alkalmazásokat, betűkészleteket és alkalmazási eszközöket, valamint bármely más szoftver vagy más találmány, ide tartozóan a nem szabadalmaztatható és általános nem szerzői jogi védelem alatt álló fogalmak, mint például weboldal tervezés, architektúra, elrendezés, navigáció és funkcionális elemeket.

1. SZAKASZ – BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Az ÁSZF valamennyi, a – Dörgő Dániel Photography által kötött termékértékesítésre vonatkozóan kötött jogügyletre vonatkozik.
1.2 A – Dörgő Dániel Photography-al szerződő Megrendelő a szerződés megkötésekor elfogadja az ÁSZF valamennyi feltételét. Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a – Dörgő Dániel Photography az ÁSZF megismerését a Megrendelő részére már a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette – a szerződés részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a szerződő felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak.
1.3 Az – Dörgő Dániel Photography fenntartja magának a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsa vagy megszüntesse a https://dorgodaniel.hu -on közölt Szolgáltatásokat (vagy annak bármely részét vagy tartalmát).
1.4 A szerződés a Az – Dörgő Dániel Photography és a Megrendelő valamennyi szerződéses megállapodását teljességükben tartalmazza.
1.5 A Az – Dörgő Dániel Photography a hatályos Ptk. rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő kikötéseire oly módon hívja fel a Megrendelő figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében dőlt szedéssel jelzi.
1.6 Az ÁSZF-ben nem tisztázott kérdésekben a Felhasználási feltételek az irányadóak, mely megtaláltható a – Dörgő Dániel Photography honlapján.

2. SZAKASZ – A FELEK KAPCSOLATFELVÉTELE ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 A kapcsolat felvétele történhet személyesen, telefonon, postai úton levélben vagy elektronikus levélben és a szolgáltató weboldalán található űrlap segítségével. Szerződés az alábbi módokon jöhet létre:
a megrendelő rendelkezésére bocsájtott „Megrendelő” nyomtatvány postai levélben vagy visszaigazolt elektronikus levélben történő eljuttatása – Dörgő Dániel Photography részére.
2.2 A megrendelés tartalmát Megrendelő szabadon jogosult meghatározni, annak pontosságáért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. A hiányosan vagy késedelmesen átadott részletes megrendelésből fakadó esetleges hiányokért vagy késedelmes teljesítésért a – Dörgő Dániel Photography a felelősségét kizárja.
2.3 A megrendelés akkor érvényes, ha pontosan tartalmazza a megrendelt terméket vagy szolgáltatást. Nem minősül megrendelésnek az a levélben vagy elektronikus úton eljuttatott irat, amelyből a szolgáltató nem tudja beazonosítani a szolgáltatást, vagy az nem tartalmazza a termék mennyiségét.
2.4 Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 10-17 óra között.
2.5 Visszaigazolás: A szolgáltató a megrendelést három munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás vagy a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, egységárát, a beazonosításához szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás vagy az elkészítendő termék elkészítési határidejét. Amennyiben a megrendelőnek a termékkel kapcsolatos speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a
szolgáltató válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e. A szolgáltató a visszaigazolással egyidejűleg elküldi a megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételeket is.
2.6 A megrendelő a visszaigazolástól számított három napon belül jogosult a szolgáltatóhoz levélben vagy elektronikus úton küldött levében a megrendelésétől elállni. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolásában foglalt mennyiséget, egységárat, készítési határidőt nem fogadja el, azt a visszaigazolástól számított három napon belül kell a szolgáltatóval közölni.

3. SZAKASZ – A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

3.1 A szerződés a Megrendelési szerződésben meghatározott határozott időtartamra, határozott időpontig, vagy határozatlan időre szól.
3.2 A – Dörgő Dániel Photography és a Megrendelő a szerződésben kötelesek meghatározni a szerződés időtartamára vonatkozó pontos rendelkezéseket. A felek szerződés szerinti fix határidőben kizárólag abban az esetben állapodnak meg, amennyiben a szerződésben a teljesítési határidő napját fix határidőben jelölik meg.
3.3 A szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban, bármikor megszüntethető.
3.4 A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Az elszámolás során a – Dörgő Dániel Photography beszámításra jogosult.
3.5 A – Dörgő Dániel Photography jogosult a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozókat igénybe venni, illetve közvetített szolgáltatást is végezhet. Az általa igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mint ha a munkát vagy a szolgáltatást saját maga végezte volna el Megrendelő részére.
3.6 A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a szolgáltató a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a szolgáltató az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

4. SZAKASZ – A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

4.1 A szerződés módosítása kizárólagosan a Felek közös megegyezése alapján, – az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – írásban lehetséges. Amennyiben a szerződés módosításáig felmerülő gyártási, alapanyag és adminisztrációs okokból költségek merülnek fel és azok a módosítás után szükségtelenné válnak, abban az esetben kizárólag ezen költségek megtérítése mellett van lehetősége a Megrendelőnek a megrendelését módosítani.

5. SZAKASZ – KAPCSOLATTARTÁS, KÉZBESÍTÉSI VÉDELEM

5.1 A megrendelő vállalja, hogy egy kapcsolattartót biztosít a gyors ügyintézés támogatására. A megbízás megkezdésekkor egy delegált személyt jelölnek ki erre a feladatra.
5.2 A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli.
5.3 Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.
5.4 Az értesítések kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosulnak. A kapcsolattartók elérhetőségének megváltozásáról szóló értesítésre az 5.1. pontban foglaltak megfelelően irányadók.
5.5 A Megrendelő köteles az adataiban, elérhetőségeiben vagy a szerződést, annak teljesítését befolyásoló egyéb tényekben bekövetkezett bármely változást a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a – Dörgő Dániel Photography felé bejelenteni.

6. SZAKASZ – FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 A termék és szolgáltatások ellenértéke a szerződésben, nettó ár + áfa bontásban kerül meghatározásra.
6.2 A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, és tudomásul veszi, ahogy a – Dörgő Dániel Photography által elvégzett tevékenységek, a – Dörgő Dániel Photography által szolgáltatott termék, szolgáltatás ellenértékének megfizetéséért kötelezettséget vállal, a szerződés alapján a – Dörgő Dániel Photography-nak járó fizetéssel nem késlekedik, és azt nem tartja vissza a Felek között bármilyen okból felmerülő vita vagy nézeteltérés esetén. Minden a Megrendelő által a – Dörgő Dániel Photography-nak fizetendő összeget hiánytalanul kell kifizetni, beszámítási vagy ellenkövetelés nélkül. A Megrendelő a – Dörgő Dániel Photography.-val szemben fennálló követelései engedményezésére nem jogosult.
6.3 A Megrendelő a szerződéssel érintett termék ellenértékét az alábbi módon jogosult kiegyenlíteni:
a szerződés létrejöttét követően, a teljesítést megelőzően előre fizetéssel (készpénzben a szolgáltató irodájában vagy banki utalással)
a szerződés teljesítését követően készpénzben a szolgáltató irodájában vagy banki utalással.
6.4 A – Dörgő Dániel Photography részteljesítés esetén jogosult részszámla kibocsátására.
6.5 Átutalásos fizetés esetén a számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlán szereplő összeg a – Dörgő Dániel Photography bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.
6.6 A mennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a – Dörgő Dániel Photography a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését a tartozás kamatokkal és egyéb esetleges járulékokkal növelt összegének maradéktalan kiegyenlítéséig felfüggesztheti.
6.7 A számla kiállításától kezdődően a – Dörgő Dániel Photography jogosult a számlákból származó követeléseket harmadik személyre engedményezni, és jogosult a követelés behajtására külső személyt igénybe venni, és annak a Megrendelő adatait átadni, melyhez Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárul. A követelés behajtása iránt külső személy (jogi képviselő, behajtásra specializálódott cég stb.) igénybevétele esetén az ezzel kapcsolatos költségeket a Megrendelő köteles a – Dörgő Dániel Photography felé megfizetni számla ellenében.

7. SZAKASZ – FIZETÉSI BIZTOSÍTÉKOK

7.1 A – Dörgő Dániel Photography a szerződés megkötését fizetési biztosíték nyújtásától teszi függővé.
7.2 A fizetési biztosíték mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.
7.3 – Dörgő Dániel Photography a Megrendelőnek elektronikus úton ( külön kérés esetén postai úton ) előlegszámlát állít ki. A fizetési biztosíték összege az elvégzendő munka teljesítése után automatikusan levonásra kerül a végösszegből.
7.4 A szerződés azon a napon számít létrejött szerződésnek, amely napon a számlán szereplő összeg a – Dörgő Dániel Photography bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül vagy Megrendelő készpénzben kifizeti azt a Szolgáltató irodájában.
7.5 A Megrendelőnek elküldött szerződés feltételei 8 munkanapot követően lejártnak tekintendőek, ha a Megrendelő részéről nem érkezik válasz. Ha a megállapodás / javaslat érvényességi ideje lejár, a szolgáltatónak jogában áll a szerződésben foglaltak módosítsa, ide tartozóan a szerződés feltételei és árak.

8. SZAKASZ – FIZETÉS

8.1 A számla összege a felek megállapodása szerint készpénzben a szolgáltató irodájában, vagy a számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő utalással fizethető ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a szolgáltató részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.
8.2 Fizetési késedelem esetén a szolgáltató késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A megrendelő fizetése esetén a szolgáltató a fizetett összeget előbb a tartozás behajtásával kapcsolatos költségekre, esetleges kötbérre, ezután a késedelmi kamatra, majd a számla összegének kiegyenlítésére számolja el.

9. SZAKASZ – KÉSEDELMEK, KÖTBÉREK

9.1 A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének illetve a megrendelt termék elkészítésének késedelme, a megrendelő pedig az átvételi késedelem után kötbért köteles fizetni. A felek a kötbér fizetési kötelezettség alól csak vis major esetén mentesülnek. A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után napi 0,5 %. Bármelyik fél 30 napos késedelme esetén a másik szerződő fél a szerződéstől a késedelembe esett félhez írt nyilatkozatával elállhat. Ez esetben a késedelembe esett fél a másik félnek 20 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A fél jogosult a kötbér igényét kötbér számla kiállításával érvényesíteni.
9.2 Ha a megrendelő átvételi vagy fizetési késedelembe esik, a szolgáltató bármely munkafázisát a megrendelőhöz intézett írásos nyilatkozattal felfüggesztheti. A felfüggesztés ideje nem minősül szolgáltatói késedelemnek.

10. SZAKASZ – VIS MAIOR

10.1 A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy azon esemény, ha a megrendelt termék Magyarországon nincsen forgalomban, vagy a – Dörgő Dániel Photography által a szerződésben vállalt határidőben nem szerezhető be.

11. SZAKASZ – TULAJDONJOG FENNTARTÁS, SZERZŐI JOGOK

11.1 A – Dörgő Dániel Photography a szerződésben meghatározott termék tulajdonjogát a termék ellenértékének – beleértve az esetleges jutalékok, költségek, díjat megfizetését – maradéktalan megfizetéséig fenntartja.
11.2 A szolgáltató által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a szolgáltató által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.
11.3 Amennyiben a megrendelő a szerződést a terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a szolgáltatási díj a szolgáltató által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a szolgáltató a teljes díjra jogosult.
11.4 Amennyiben a megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a szolgáltató a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a megrendelő a terméket köteles a szolgáltatónak az eredeti állapotban visszaadni.
11.5 A szolgáltató jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a szolgáltató portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el.
11.6 A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.
11.7 Amennyiben a – Dörgő Dániel Photography bármely szellemi tulajdona a Megrendelő birtokába kerül, a Megrendelő köteles azt bizalmasan kezelni. A – Dörgő Dániel Photography szellemi tulajdonának bármilyen típusú felhasználásához a – Dörgő Dániel Photography előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ez a rendelkezés az interneten keresztül történő felhasználásra is vonatkozik.
11.8 A – Dörgő Dániel Photography gyártási dokumentáció szolgáltatásra nem kötelezhető.

12. SZAKASZ – MINŐSÉGI ELLENŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

12.1 A Megrendelő köteles a terméket a teljesítéskor azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül a teljesítés megfelelőségének érdekében ellenőrizni minőség és mennyiség szerint. A Megrendelő köteles minőségi kifogását a – Dörgő Dániel Photography-al írásban közölni a teljesítéstől számított legkésőbb 3 munkanapon belül, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.
12.2 A termékek rendeltetésére való alkalmasságának ellenőrzését a Megrendelő köteles elvégezni. A Megrendelő kötelessége a termékek rendeltetésszerű használatát biztosítani. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért a – Dörgő Dániel Photography felelősséget nem vállal.
12.3 A felek megállapodnak abban, hogy a termék külső minőségi átvételére a teljesítést követően 3 (három) munkanap áll a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben az áru a Megrendelő véleménye szerint nem szerződésszerű illetve nem megfelelő, úgy erről a – Dörgő Dániel Photography-t a fenti határidőn belül köteles írásban értesíteni.

13. SZAKASZ – HARMADIK FELEK TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

13.1 Szolgáltató a harmadik felek termékeit és szolgáltatásait köteles tételesen felsorolni a Megrendelőnek küldött szerződésben, feltüntetve a szolgáltató nevét és a termék beszerzésének helyét.
13.2 Szolgáltató vállalja, hogy a harmadik felek termékeinek beszerzése legális és igazolható forrásokból származik.
13.3 Amennyiben nincs külön meghatározva úgy a harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak a díját tartalmazza a Szolgáltató által meghatározott végösszeg.
13.4 Amennyiben harmadik fél terméke vagy szolgáltatása ismétlődő jelleggel díjköteles (havidíj, éves díj), úgy azok a díjak a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató kötelessége, hogy a szerződés létrejötte előtt tájékoztassa erről a Megrendelőt. Szolgáltató köteles útmutatást adni Megrendelőnek a fizetési módokról.
13.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttét és a munka megkezdését követően Szolgáltató a Megrendelőtől kapott fizetési biztosítékból fedezi a harmadik felektől származó termékek és szolgáltatások díját. A Megrendelő a szerződéstől való elállás esetén tudomásul veszi, hogy a harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak díjával köteles a Szolgáltatót kártalanítani, melyet Szolgáltató köteles számlával igazolni.
13.6 Szolgáltató kijelenti, hogy a harmadik felek által forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat előzetesen megismerte, működésüket kipróbálta és legjobb tudásának megfelelően alkalmasnak itélte arra, hogy a Megrendelőnek készülő termékbe beépítse azokat.
13.7 Szolgáltató semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető, különleges vagy bármilyen következményes kártérítésért, beleértve az elmaradt nyereséget, az elvesztett bevételeket, az elvesztett megtakarításokat, az adatok elvesztését, a helyettesítési költségeket vagy a hasonló károkért, akár szerződésben, kártérítésben (beleértve a gondatlanságot is), a szigorú felelősséget, akár más módon keletkezik a szolgáltatás igénybevételével vagy a szolgáltatás igénybevételével beszerzett termékek használatával, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék használatával kapcsolatos követeléssel, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen tartalmi hibát vagy hiányosságot, vagy a szolgáltatás igénybevételével vagy a szolgáltatáson keresztül más módon rendelkezésre bocsátott tartalom (vagy termék) használatából eredő bármilyen veszteséggel vagy kárral, még akkor is, ha lehetőségükről tájékoztattuk. Szolgáltatónak nem áll módjában harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak funkcionalitásának bővítésére.

14. SZAKASZ – ÁLATLÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS

14.1 A felek egyező akarattal a jelen általános szerződési feltételektől eltérhetnek, ezt külön dokumentumban kötelesek rögzíteni.

15. SZAKASZ – MÖGÖTTES JOGSZABÁLYOK

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

16. SZAKASZ – JOGVITÁK RENDEZÉSE

16.1 A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
16.2 A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

17. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

17.1 A szolgáltató az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a szolgáltatónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

18. SZAKASZ – ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS

18.1 A személyes adatok védelmét az adatvédelmi irányelveink szabályozzák.
18.2 Mind a – Dörgő Dániel Photography, mind a Megrendelő kölcsönösen kijelenti, hogy a felek között létrejött szerződés tárgya kifejezetten a Felek közötti üzleti titkot képezi, a szerződéssel kapcsolatos bármely adat, információ harmadik fél részére, a másik fél írásbeli beleegyezése nélkül nem adható ki, a szerződés adatait a felek köteles bizalmasan kezelni, mind a szerződéskötés és a teljesítés folyamatában, mind a szerződés lejártát követően.

19. SZAKASZ – FELEK NYILATKOZATA

19.1 A Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy a – Dörgő Dániel Photography az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését számára lehetővé tette, azokat részletesen áttanulmányozta és az ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt megértette, és egyben tudomásul veszi, elfogadja, hogy az egymás közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF rendelkezései a Felek mind peren kívüli, mind az esetleges peres eljárásában alkalmazásra kerüljenek az eljáró hatóságok, bíróság által. Megrendelő elismeri, hogy külön tájékoztatást kapott a Ptk. 6:78 (2) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseiről, mely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek között korábban létrejött jogviszonytól eltér. Tudomásul veszi a Megrendelő, hogy ezen rendelkezések az ÁSZF-ben dőlt betűs rendelkezésként szerepelnek.

Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek ismeretében.

21. SZAKASZ – Kapcsolat

A felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseit felteheti az alábbi elérhetőségen

  • Cégnév: Dörgő Dániel Photography
  • Kapcsolattartó: Dörgő Dániel
  • Telefonszám: +3630-5-957-279